Privacy policy

BioNederland is gevestigd aan de Nieuwe Kazernelaan 2 D42, 6711 JC in Ede (GLD) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40483026. BioNederland verzorgt de belangenbehartiging van de biologische handel en verwerking op het gebied van wetgeving, onderzoek, publiciteit en marktontwikkelingsactiviteiten (zie www.bionederland.nl voor meer informatie).

Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerkt BioNederland?
BioNederland verwerkt persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, omdat u gebruik maakt of wilt gaan maken van de BioNederland-diensten. Hieronder vind u een overzicht van de (categorieën) van persoonsgegevens die wij wellicht van u verwerken:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Betaalgegevens

Als u onze websites bezoekt verwerken we met behulp van cookies informatie over uw gebruik van de website (zoals bijvoorbeeld IP adres en de pagina’s die u bezoekt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookie verklaring.

Met welk doel verwerkt BioNederland uw persoonsgegevens?
BioNederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het registreren van uw lidmaatschap.
• Het afhandelen van uw contributie.
• Om contact met u op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Het verzenden van nieuwsbrieven.
• Beveiligen en verbeteren van onze websites.
• Een account voor je te kunnen aanmaken op onze website.
• Om onze diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
• Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere diensten van BioNederland.

Met welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen, doen wij;
• omdat wij u daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd;
• omdat het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met u hebben, uit te kunnen voeren;
• omdat het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan uw privacybelangen;
• omdat in sommige gevallen het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door BioNederland opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en voor het realiseren van de hiervoor genoemde doelstellingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BioNederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de toegang van de BioNederland cloud omgeving beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord, worden wachtwoorden periodiek gewijzigd door de gebruiker en worden deze niet centraal opgeslagen.

De toegang tot de BioNederland cloud omgeving vanuit huis of onderweg is beveiligd door een SSLRDP app. Deze app herkent automatisch wat de veiligste manier van verbinden is. Met een twee-factor-authenticatie. Hierdoor zijn wij zeker van een veilige en snelle manier van werken. Daarnaast zijn we met deze inlogmethode niet meer afhankelijk van ondersteunende applicaties zoals JAVA of specifieke eisen aan de gebruikte browser. In de cloud omgeving zijn bovendien aparte programma’s beveiligd met hun eigen toegangsnaam en ww.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bionederland.nl.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Als je via BioNederland.nl aangeeft dat je bedrijf lid wil worden van BioNederland dan wordt dit verzoek met je bedrijfsgegevens doorgegeven aan BioNext en eventueel onderliggende sectorvereniging.

BioNederland kan persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons diensten leveren (zoals bijvoorbeeld websitebeheerders of e-mailverwerkers). BioNederland verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze verzameld zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van BioNederland, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van uw gegevens. BioNederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. BioNederland verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Andere websites
Op de site van BioNederland kunnen links staan naar andere websites. BioNederland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een website van BioNederland zelf is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die wordt bezocht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BioNederland. En u heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bionederland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, moeten wij uw identiteit kunnen controleren. In sommige gevallen kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BioNederland is een zusterorganisatie van Bionext. Bionext heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze is bereikbaar via privacy@bionext.nl.

BioNederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...