Ketengroepen

BioNederland is een van de dragende verenigingen van de coöperatie Bionext en verbindt door deze samenwerkingsstructuur de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument. 

De volgende ketengroepen zijn vertegenwoordigd:

Deze ketengroepen treffen elkaar regelmatig (digitaal of fysiek) en stellen nationale standpunten vast over regels die belangrijk zijn voor de betreffende sector. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situatie: de Europese productieregels voor biologisch legpluimvee worden herzien. Het ministerie van LNV overlegt rechtstreeks met deelnemers van de ketengroep pluimvee. De standpunten worden, na toets op consistentie, als stem van de Nederlandse biologische sector ingebracht ten behoeve van belangenbehartiging. Een treffend voorbeeld van een eenstemmig geluid! De ketengroepen vormen ook een coördinatiepunt voor sectorspecifieke afstemming met Skal. Verder wordt er in de ketengroepen gesproken over doorontwikkeling van de sector en vindt er afstemming plaats met onderzoeksinstellingen over sectorspecifiek onderzoek en aansturing van de onderzoeksagenda.