Het Landbouwakkoord: aan de sectortafels

Inmiddels zijn we over de helft van het proces om tot een Landbouwakkoord te komen. Naast vertegenwoordiging aan de hoofdtafel door Biohuis, is Bionext samen met de bio-boeren verenigingen wekelijks aangesloten bij de 6 sectortafels: 1) melkvee- en kalverhouderij, 2) akkerbouw, vollegrondsgroenten en bollenteelt, 3) (glas)tuinbouw en sierteelt, 4) varkenshouderij, 5) pluimvee, en 6) multifunctionele landbouw, korte ketens en kleinere sectoren.

Eén van de hoofdthema’s in het Landbouwakkoord is het verdienvermogen voor de boer en alle andere spelers in de keten. Er moet een duidelijk perspectief zijn dat de kosten voor verdere verduurzaming terugverdiend kunnen worden. Als biologische sector zitten we wat dat betreft in een bevoorrechte positie omdat gecertificeerde biologische producten in de markt al een (h)erkende meerwaarde hebben. Consumenten zijn hierdoor bereid een hogere prijs te betalen. Dit neemt niet weg dat we net zo goed last hebben van schommelingen in de marktvraag en dat onze geambieerde groei van de sector nog traag verloopt doordat de consumptie maar langzaam groeit.

Pluimvee & varkenshouderij
Hans Fuchs (team Kennis & Innovatie) zit namens Bionext aan zowel de sectortafel varkenshouderij als pluimvee. “Aan beide tafels hebben we vastgesteld dat het stimuleren van de markt voor duurzame producten de belangrijkste route is voor het vergroten van het aandeel duurzame productie en daarmee het bewerkstelligen van de maatschappelijke opgaven. We willen dat de overheid daar ook een verantwoordelijkheid in neemt, samen met de sector. Hiervoor hebben we de afgelopen periode aan de sectortafel een aantal actielijnen uitgewerkt:

  1. Bewustwording bij de consument via een duidelijk systeem van duurzaamheids-labeling van voedsel
  2. Promotie van duurzame producten langs de lijn van een aantal Topkeurmerken
  3. Verkenning van mogelijke verplichtingen voor marktpartijen om (gedeeltelijk) erkende duurzame producten af te nemen
  4. Instrumenten voor ‘prijsnivellering’ om de prijsafstand met ‘gangbare’ producten te verkleinen (fiscale maatregelen, vergoeding van maatschappelijke diensten)
  5. Meer aandacht voor de verkoop van duurzaam voedsel via restaurants, catering en in verwerkte producten
  6. Het bedienen van de internationale markt via equivalentie afspraken

De komende tijd werken we aan het verbreden van het draagvlak hiervoor en het concretiseren van afspraken voor in het Landbouwakkoord.”

Melkvee- en kalverhouderij
De deelnemers aan de sectortafel melkvee- en kalverhouderij zijn verdeeld over vijf groepen. Elke groep bespreekt een thema dat belangrijk is voor de toekomst van de sector en probeert met elkaar tot concrete ideeën en afspraken te komen die een plek kunnen krijgen in het Landbouwakkoord. Je kunt je voorstellen dat dit veel discussie maar ook interessante uitwisselingen oplevert. Gerdine Kaptijn (Bionext – team Kennis & Innovatie) houdt zich bezig met het thema ‘Innovatie’. “Voor ons als biologische sector is het belangrijk dat innovatie van de landbouwsector niet enkel gaat over technologische of end-of-pipe oplossingen. Wij zien dat biologische bedrijven met hun landbouwsysteem ook volop innoveren door te denken vanuit de biologische principes en samen te werken met natuur. Voor die manier van werken willen we erkenning: biologische bedrijven zijn bewezen duurzaam en dit wordt geborgd via het keurmerk. Daarnaast zien we dat biologische bedrijven graag door ontwikkelen en dat er nog veel onderzoeksvragen zijn: de kennisagenda van het biologisch actieplan moet zo snel mogelijk opgesteld en gefinancierd worden.”

Akkerbouw, vollegrondsgroenten en bollenteelt
Bij de sectortafel Akkerbouw wordt niet alleen gesproken over aardappels, graan en suikerbiet, maar ook over vollegrondsgroenten en bloembollen. En niet te vergeten de teelt van aardappelpootgoed en zaaizaad. Samen met akkerbouwers Henk Klompe, Joost Rijk en Chris Antuma van Bioplant neemt Marian Blom (Bionext – team Kennis & Innovatie) deel aan de overleggen, iedere dinsdagmorgen en tussendoor in de werkgroepen. Centrale thema’s zijn: hoe zorg je dat er voldoende grond beschikbaar blijft voor landbouw, hoe zorg je dat het verdienvermogen voor ondernemers in stand blijft en hoe zorg je dat doelen voor klimaat, natuur en water gehaald worden. Marian Blom: “Onze inzet is helder: erkenning voor biologische systeemaanpak als een waardevol instrument in het landbouwakkoord en voorkomen dat er plannen worden ontwikkeld die ten nadele van biologische ondernemers werken. We hebben biologisch in de visie weten op te nemen en zowel de omschakeling als de doorontwikkeling van biologisch zijn transitiepaden. In de laatste weken van de overleggen komt het aan op de afspraken die we kunnen leveren namens de akkerbouwsector aan de hoofdtafel.”


Terug naar overzicht